انکیدو آرت

تعداد بسیار زیاد و تنوع فراوان آثار هنری دست‌ساز در فضای اینستاگرام، جستجو و رسیدن به محصول موردنظر را برای مخاطب سخت و ارتباط بین هنرمند و مخاطبش را با مشکل مواجه کرده است. انکیدو آرت، مسیر ارتباطی راحت‌تر و منسجم‌تری بین هنرمند و مخاطبان آثارش فراهم می‌کند.

مشاهده وب‌سایت